Privacy beleid

1. VOORWERP VAN DIT PRIVACY BELEID

Wij hechten het grootste belang aan het beschermen van uw privacy en uw persoonsgegevens. Dit privacy beleid beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens zullen verwerken in het kader van uw gebruik van de website/app en zoals verder beschreven in dit privacy beleid. In dit privacy beleid lichten we aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

2. CONTACTGEGEVENS STANDAARD UITGEVERIJ

Deze website/app wordt beheerd door Standaard Uitgeverij N.V. (hierna: "Standaard Uitgeverij"). De wijze waarop wij Persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving. De verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van uw Persoonsgegevens is Standaard Uitgeverij N.V., Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen, België (ondernemingsnummer BE0426929860). Met vragen en opmerkingen over dit privacy beleid kan u contact opnemen per post of via volgend mailadres: klantenzorg@strips.be.

3. DEFINITIES

De terminologie zoals gebruikt in het Privacy beleid heeft de volgende betekenissen:

Website: de website www.strips.be
App: de app Strips.be

4. PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

5. DOELEINDEN EN JURIDISCHE GRONDSLAG

In dit privacy beleid lichten we aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. De juridische grondslag voor deze verwerking van uw persoonsgegevens door Standaard Uitgeverij is steeds de uitvoering van de overeenkomst met u, uw toestemming en/of de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Standaard Uitgeverij of een derde.

Bezoek aan de website: Als u onze website bezoekt verzamelen wij geen persoonsgegevens. Op onze website gebruiken wij enkel 3de partij cookies van Google Analytics voor het verzamelen van statistieken van onze bezoekers.

Verbeteren van onze website/app of producten en diensten: Wij gebruiken uw contactgegevens en technische informatie voor analysedoeleinden en om onze producten/diensten te optimaliseren en vernieuwen. De juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is in dit geval het gerechtvaardigd belang van Standaard Uitgeverij. Beantwoorden van uw vraag of klacht: In sommige gevallen zal u ons zelf, persoonlijk en op eigen initiatief, in bezit stellen van uw contactgegevens. Dit kan gebeuren naar aanleiding van een rechtstreeks contact met onze klantendienst of met één van onze andere medewerkers (bijvoorbeeld op een boekenbeurs of elders), telefonisch, of schriftelijk per brief of email. Standaard Uitgeverij gebruikt deze gegevens om te kunnen antwoorden op uw vraag of klacht en ter verbetering van onze producten en diensten. De juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is in dit geval het gerechtvaardigd belang van Standaard Uitgeverij.

U abonneert zich op een van onze nieuwsbrieven: Indien u zich abonneert op een van onze nieuwsbrieven zullen wij uw contactgegevens verwerken. De juridische grondslag voor deze verwerking is in dit geval de uitvoering van een overeenkomst met u, namelijk om u de nieuwsbrief te kunnen toezenden.

Voor het verzenden van nieuwsbrieven doen wij beroep op MailChimp. In elk bericht dat u van Standaard Uitgeverij ontvangt kan u zich ook opnieuw afmelden.

U geeft aan direct marketing communicatie te willen ontvangen: Via het toestemmingsformulier kan u aangeven direct marketing communicatie (bijvoorbeeld informatie over promoties) te willen ontvangen. Om u deze communicatie te kunnen bezorgen zullen wij uw contactgegevens en technische informatie verwerken. De juridische grondslag voor deze verwerking is in dit geval uw toestemming.

Voor het verzenden van direct marketing communicatie doen wij beroep op MailChimp. In elke direct marketing communicatie die u van Standaard Uitgeverij ontvangt kan u zich ook opnieuw afmelden.

Je sluit een abonnement af op strips.be: Indien u via de website een abonnement afsluit op de app, dan verwerken we uw contactgegevens en logindata opdat u de app zou kunnen gebruiken. De juridische grondslag voor deze verwerking van uw contactgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met u.

Elke betaling die u doet met het oog op het afsluiten of verlengen van een abonnement op de app wordt beheerd door een verantwoordelijke betalingsprovider, die steeds de verwerkingsverantwoordelijke van die gegevens is. Met vragen over de betrokken betalingsgegevens dient u zich te wenden tot deze betalingsprovider.

Gebruik van sociale media: Standaard Uitgeverij is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, TikTok, Instagram, Pinterest en YouTube. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Standaard Uitgeverij volgt ook zelf sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over u. De juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is in dit geval het gerechtvaardigd belang van Standaard Uitgeverij.

Standaard Uitgeverij maakt gebruik van (marketing)diensten van derden, zoals Facebook. Op deze manier kan Standaard Uitgeverij zich richten op een specifieke doelgroep op sociale media. Een voorbeeld hiervan is Facebook Custom Audiences en Lookalike Audiences. Hiertoe dient u de privacy verklaring van Facebook te consulteren.

Juridische procedures en wettelijke verplichtingen: Het is mogelijk dat Standaard Uitgeverij genoodzaakt is uw contactgegevens te verwerken om onze rechten te vrijwaren in juridische procedures of andere geschillen. De juridische grondslag voor de verwerking van uw contactgegevens is in dit geval het gerechtvaardigd belang van Standaard Uitgeverij.

Daarnaast zal Standaard Uitgeverij in sommige gevallen uw contactgegevens moeten verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om redelijke verzoeken te vervullen van politie, gerechtelijke autoriteiten of andere overheidsinstanties. De juridische grondslag voor de verwerking van uw contactgegevens is in dit geval de wettelijke verplichtingen van Standaard Uitgeverij.

Misbruik door de gebruiker van de website of app: Wij zullen uw contactgegevens verwerken indien u de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van derden schendt, indien u de gebruiksvoorwaarden van de website en/of app niet respecteert, indien uw gebruik een cybersecurity risico inhoudt voor de website, app of onderliggende systemen of op enige wijze als illegaal kan worden aangemerkt (aanzetten tot haat of geweld, racisme, etc.). De juridische grondslag voor de verwerking van uw contactgegevens is in dit geval het gerechtvaardigd belang van Standaard Uitgeverij.

6. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1. Uw persoonsgegevens zullen alleen door Standaard Uitgeverij of door Standaard Uitgeverij ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER (Europese Economische Ruimte) indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER .

6.2 Standaard Uitgeverij kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid, bijvoorbeeld technische dienstverleners, bezorgdiensten maar ook partners die in het kader van evenementen diensten verlenen zoals trainingen. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Standaard Uitgeverij en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Standaard Uitgeverij optreden als verwerker sluiten een verwerkersovereenkomst met Standaard Uitgeverij waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Standaard Uitgeverij.

6.3 Standaard Uitgeverij kan haar onderneming, dochterondernemingen en/of diensten geheel of gedeeltelijk overdragen (fusie, verkoop, reorganisatie) aan een derde partij. In dat geval zullen ook uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij.

6.4 Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden wanneer de wet of een gerechtelijk bevel ons hiertoe verplicht.

7. BEWAARTERMIJNEN

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het gerechtvaardigde en specifieke doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Standaard Uitgeverij stelt bewaartermijnen vast per doeleinde en categorie van gegevens. Daarnaast bewaren we je persoonsgegevens indien we bij wet verplicht zijn en in dat geval enkel gedurende de termijnen zoals vastgelegd door de relevante wetgeving.

8. UW RECHTEN

8.1. Inzage en correctie
Als u een overzicht wilt van al uw persoonsgegevens die door Standaard Uitgeverij worden verwerkt, kunt u dit opvragen via klantenzorg@strips.be. Ook kunt u via dit e-mailadres vragen om wijziging of correctie van uw gegevens. Standaard Uitgeverij zal op dergelijke vragen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken, reageren.

8.2. Bezwaar
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan Standaard Uitgeverij nv, Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen of per e-mail via MAIL. In de e-mails die Standaard Uitgeverij stuurt, is een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruikmaakt, zal u dergelijke berichten niet meer ontvangen.

8.3. Verwijdering
Als u wilt dat Standaard Uitgeverij uw persoonsgegevens verwijdert, kunt u hierom vragen door een e-mail te sturen naar MAIL. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door Standaard Uitgeverij worden bewaard, bijvoorbeeld indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

8.4. Beperking verwerking
Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die Standaard Uitgeverij verwerkt, betwist, of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Standaard Uitgeverij, kunt u hierom vragen door een e-mail te sturen naar klantenzorg@strips.be.

8.5. Gegevensoverdraagbaarheid
Indien de verwerking van persoonsgegevens door Standaard Uitgeverij berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht te vragen de u betreffende persoonsgegevens die u aan Standaard Uitgeverij hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U kan hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar klantenzorg@strips.be.

8.6. Intrekken toestemming
Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

8.7. Klacht
Indien u een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door Standaard Uitgeverij, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de CBPL (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

9. MINDERJARIGEN

Ben je nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken.

10. COOKIES

Wat is een cookie? Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wordt opgeslagen in je browser of op de harde schijf van je computer. Voor alle informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies, zie onze cookieverklaring .

11. WIJZIGINGEN AAN PRIVACY BELEID

Standaard Uitgeverij behoudt zich het recht voor dit Privacy beleid te wijzigen. Zorg ervoor dat u bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van het op dat moment geldende Privacy beleid.