STRIPS.BE is een dienst van STANDAARD UITGEVERIJ.

Deze algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing tussen de vennootschap STANDAARD UITGEVERIJ NV, met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen (hierna “STANDAARD UITGEVERIJ”) en de bezoeker van de website en/of app, een meerderjarige persoon bekwaam om contracten aan te gaan (hierna de “Gebruiker”).

PREAMBULE

Met Gebruiker wordt bedoeld: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Met Product wordt bedoeld: een digitaal werk beschikbaar op de App en aangeboden aan de Gebruikers tegen betaling van een Abonnement.
Met Abonnement wordt bedoeld: een formule waarbij tegen betaling van een maandelijkse of jaarlijkse vergoeding toegang wordt verleent tot de Producten. Deze toegang vervalt wanneer de maandelijkse of jaarlijkse vergoeding niet betaald wordt.
Met “de Website” wordt bedoeld: de website van Strips.be beschikbaar op het volgende url-adres: https://www.strips.be/.
Met “Store” wordt bedoeld: een online platform waar applicaties aangekocht kunnen worden (zoals bijvoorbeeld App Store, Windows Market Place of Google Play Store).
Met “de App” wordt bedoeld: de applicatie genaamd “Strips.be”, die vanaf een bepaalde Store gratis te downloaden is naar verschillende toestellen.
Met “Toestel” wordt bedoeld: elk apparaat, vast of mobiel, dat een verbinding met de Website kan maken of via het downloaden van de App de Producten kan weergeven.

I. DOEL


1.1. Deze Algemene Voorwaarden hebben tot doel het gebruik van de Website en App door de Gebruiker te regelen.

1.2. Het gebruik van de Website en App impliceert dat de Gebruiker kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en deze volledig heeft aanvaard. Bij elke bestelling op de Website kan aan de Gebruiker worden gevraagd om zijn aanvaarding van de Algemene Voorwaarden te bevestigen. STANDAARD UITGEVERIJ behoudt zich het recht voor om op elk moment deze Algemene Voorwaarden en de productaanbieding te wijzigen. De Algemene Voorwaarden die op de datum van de bestelling van de Gebruiker van kracht zijn, zijn van toepassing.

1.3. Tenzij er een voorafgaande, schriftelijke aanvaarding is van STANDAARD UITGEVERIJ, kan geen enkele bijzondere voorwaarde voorrang krijgen op de Algemene Voorwaarden hierin vermeld. Verwijzing van de Gebruiker naar andere voorwaarden wordt door STANDAARD UITGEVERIJ niet aanvaard. Elke afwijking die door STANDAARD UITGEVERIJ wordt aanvaard, is alleen van toepassing op de verkoop waarop ze betrekking heeft. STANDAARD UITGEVERIJ kan op geen enkele manier worden opgelegd om afstand te doen van het recht om zich op deze Algemene Voorwaarden te beroepen.

II. AANGEBODEN DIENSTEN

2.1 Diensten aangeboden via de Website en de App

STRIPS.BE biedt de Gebruiker via de App toegang tot een online platform dat hem tegen betaling het recht verleent om één of meerdere Producten te bekijken op een Toestel voor het gebruik in familiekring.

De volledige visualisatie van het Product door de Gebruiker zal alleen mogelijk zijn na volledige betaling van een Abonnement dat door STRIPS.BE werd gefactureerd.

De toegang tot de Producten op een Gebruikersaccount is beperkt tot een aantal Toestellen (i.e. vaste IP – adressen), afhankelijk van het gekozen Abonnement. Dit aantal wordt vermeld bij het Abonnement.

2.1.1 Abonnement

De Gebruiker krijgt het recht om tegen betaling een Abonnement het Product in zijn virtuele bibliotheek genaamd “Mijn Strips”, op de App zo vaak als hij wil te bekijken en dit zolang het Abonnement actief is. De prijs voor het Abonnement wordt vastgelegd door STANDAARD UITGEVERIJ en wordt vermeld op de Website.

Het Abonnement heeft een vaste duur van één maand. Het wordt stilzwijgend verlengd, tenzij de Gebruiker het Abonnement 48 uur voor het einde ervan opzegt.

In het geval van Abonnementen die via een Partneraanbod zijn afgesloten, zijn de tariefvoorwaarden gedetailleerd en rechtstreeks toegankelijk bij de Partners van STRIPS.BE.

Zodra de Gebruiker zich heeft geabonneerd op het Abonnement, heeft hij/zij recht op toegang tot alle Producten die beschikbaar zijn op STRIPS.BE.

Gebruikers kunnen gebruik maken van hun Abonnement via de App, op alle Toestellen.

STANDAARD UITGEVERIJ behoudt zich het recht voor het aanbod van Producten in het Abonnement te allen tijde te wijzigen. STANDAARD UITGEVERIJ kan daarom besluiten om Producten die beschikbaar zijn voor Gebruikers te verwijderen of toe te voegen.

De Gebruiker kan alle Producten in het Abonnement raadplegen gedurende de looptijd van het Abonnement, zolang het Product beschikbaar is.

Om hun Abonnement op te zeggen, moeten Gebruikers die een Abonnement op de Site hebben afgesloten, dit melden via hun Klantaccount, uitsluitend in het gedeelte “Abonnement beheren” op de Site, door te klikken op de knop “Abonnement stopzetten”.

Voor Gebruikers die profiteren van een Partneraanbod worden de opzeggingsvoorwaarden rechtstreeks door de Partner bepaald.

De Gebruiker kan zijn Abonnement zonder opzegtermijn of schadevergoeding aan STANDAARD UITGEVERIJ beëindigen indien STANDAARD UITGEVERIJ niet voldoet aan haar belangrijkste verplichtingen zoals omschreven in deze algemene voorwaarden.

Elk ongerechtvaardigd gedrag dat neigt naar misbruik van het Abonnement door de Gebruiker kan van de kant van STANDAARD UITGEVERIJ aanleiding geven tot het afsluiten van het Klantaccount na de Gebruiker hiervan op de hoogte te hebben gesteld.

2.2 Wijzigingen aan de diensten

STANDAARD UITGEVERIJ behoudt zich het recht voor om aan de Website en de App, de Producten en diensten waartoe men toegang kan krijgen, veranderingen en verbeteringen aan te brengen indien STANDAARD UITGEVERIJ dit nodig of nuttig acht, of om te voldoen aan de ontwikkelingen in de wetgeving, zonder hierbij rekening te houden met de Gebruiker en zonder dat STANDAARD UITGEVERIJ aansprakelijk kan worden gesteld ten opzichte van de Gebruiker.

In dit verband kan STANDAARD UITGEVERIJ, naar eigen goeddunken, de exploitatie van elke dienst die op de Website of op de App wordt aangeboden, beëindigen mits het respecteren van een opzegtermijn van dertig (30) kalenderdagen vanaf de mededeling van opzegging van de genoemde dienst, zonder dat STANDAARD UITGEVERIJ in welke hoedanigheid dan ook, hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Als de Gebruiker de door STRIPS.BE aangeboden diensten blijft gebruiken, worden deze wijzigingen en ontwikkelingen geacht te zijn aanvaard.
Bovendien is de productcatalogus, die op de App beschikbaar is, afhankelijk van bestaande contracten met rechthebbenden en aldus onderhevig aan wijzigingen. In geen geval kan STANDAARD UITGEVERIJ garanderen dat alle Producten die in de catalogus van STRIPS.BE zijn vermeld daadwerkelijk voorhanden zijn. STANDAARD UITGEVERIJ kan tevens niet garanderen dat de Producten die in de catalogus op de App zijn vermeld, in het aanbod zullen opgenomen blijven. STANDAARD UITGEVERIJ is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het verwijderen of deactiveren van de toegang tot Producten die in de catalogus worden aangeboden.

2.3. Beschikbaarheid van de diensten

De diensten zijn 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 gedurende het hele jaar voor de Gebruiker beschikbaar, tenzij in geval van overmacht en gedurende onderhoudswerkzaamheden. STANDAARD UITGEVERIJ behoudt zich evenwel het recht voor om, in geval van dringende noodzaak, en dit zonder voorafgaande mededeling of vergoeding, de toegang tijdelijk te weigeren en is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die uit dit feit kan voortvloeien.

III. BESTELLINGEN


3.1. Gebruikersaccount aanmaken

Om volledig gebruik te kunnen maken van de diensten van STRIPS.BE moet de Gebruiker een Gebruikersaccount aanmaken op de Website via het invullen van alle gevraagde informatie in het relevante formulier in de rubriek “Registreren” (de “Gebruikersaccount”).
Bij aankoop van een Abonnement dient de Gebruiker de mededeling “Ik heb de algemene voorwaarden van de site gelezen en ga hiermee akkoord.” aan te vinken.
Het is feitelijk onmogelijk voor STANDAARD UITGEVERIJ om de nauwkeurigheid of juistheid van de door de Gebruiker verstrekte informatie te controleren. De Gebruiker erkent aldus dat hij aansprakelijk is voor alle onjuiste, onvolledige of misleidende informatie die aan STANDAARD UITGEVERIJ en derden wordt verstrekt. In geval onjuiste, onvolledige of misleidende informatie wordt verstrekt (of het bijwerken van dergelijke informatie wordt nagelaten), kan STANDAARD UITGEVERIJ besluiten tot schorsing of schrapping van de registratie van de Gebruiker, dit met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving.
Tijdens het aanmaken van de Gebruikersaccount, voert de Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord in de daarvoor voorziene velden in. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en de veiligheid van zijn Gebruikersaccount, waarbij een gebruikersnaam en wachtwoord nodig zijn om zich te identificeren en toegang te krijgen tot de diensten op de Website. De Gebruiker dient de nodige maatregelen te nemen om te voorkomen dat derden zijn gebruikersnaam en wachtwoord verkrijgen. Elke bestelling waarvoor de Gebruiker werd geïdentificeerd door middel van een geldig wachtwoord en geldige gebruikersnaam wordt door STANDAARD UITGEVERIJ behandeld en verbindt de betreffende Gebruiker, tenzij hij aantoont dat de verkeerde identificatie te wijten is aan een tekortkoming door STANDAARD UITGEVERIJ.


3.2. Abonnement aangaan via de Website

Het aangaan van een Abonnement door de Gebruiker op de Website verloopt als volgt:
• Aanmelding op de Gebruikersaccount van de Gebruiker met behulp van de gebruikersnaam en het wachtwoord dat de Gebruiker tijdens het aanmaken van zijn Gebruikersaccount heeft opgegeven;
• De Gebruiker kiest zijn gewenste Abonnement;
• De Gebruiker bevestigt zijn bestelling na verificatie van zijn keuze;
• De Gebruiker bevestigt zijn betaling;
• De Gebruiker voert de betaling van zijn bestelling uit.


De bevestiging van de bestelling impliceert dat de Gebruiker voorafgaandelijk kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en deze heeft aanvaard. De bevestiging geldt als bewijs van en akkoord met de transactie. Na ontvangst van de betalingsbevestiging door de bank van de Gebruiker, stuurt STRIPS.BE de bevestiging van de bestelling naar het e-mail adres dat de Gebruiker meedeelde via zijn Gebruikersaccount.

Wanneer de bestelling van het Abonnement is gevalideerd, krijgt de Gebruiker toegang tot de Producten via de App op volgende wijze:
• De Gebruiker meldt zich aan in de app met het mailadres waarmee hij een Gebruikersaccount heeft aangemaakt
• De Gebruiker ontvangt een eenmalige verificatiecode per mail
• Zodra deze code is geverifieerd, krijgt de Gebruiker toegang tot de Producten

3.3. Herroeping

De Gebruiker wordt erop gewezen dat, gezien de aard van de dienst en de aangeboden Producten en op grond van artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht, hij geen beroep kan doen op het herroepingsrecht ingevolge het verstrekken van zijn toegangsrecht tot de Producten. De Gebruiker kan zijn herroepingsrecht niet langer uitoefenen eenmaal hij per e-mail een bevestiging van het Abonnement heeft ontvangen.

3.4. Betaling

3.4.1. Prijs en prijswijziging

De prijzen weergegeven in euro op de Website zijn inclusief btw en alle belastingen die op de dag van bestelling van toepassing zijn. De Gebruiker is verplicht om de betaling uit te voeren in de valuta die op zijn bestelbevestiging en/of factuur is vermeld.
STANDAARD UITGEVERIJ behoudt zich het recht voor om de prijzen van Abonnementen op elk moment te wijzigen, met dien verstande echter dat de prijswijziging alleen zal plaatsvinden bij de verlenging volgend op de prijswijziging.
STANDAARD UITGEVERIJ zal iedere Gebruiker ten minste 15 (vijftien) dagen voordat een prijswijziging van kracht wordt per e-mail op de hoogte stellen op het adres dat door de betreffende Gebruiker bij registratie is opgegeven. Gebruikers die deze tariefwijziging niet aanvaarden, kunnen hun Abonnement opzeggen via hun account op de Site, waarbij deze opzegging ingaat op de eerstvolgende vervaldatum van het Abonnement.
Indien de Gebruiker niet opzegt, geldt het nieuwe tarief vanaf de eerstvolgende vervaldatum van het Abonnement volgend op de datum waarop het nieuwe tarief van kracht wordt.
Gebruikers die zich hebben geabonneerd op een Abonnementspakket kunnen op elk moment gedurende de looptijd van hun abonnement kiezen voor een ander Abonnementspakket. De prijs van het nieuw gekozen Abonnementspakket wordt direct afgeschreven, de Gebruiker profiteert direct van het Abonnement waarvoor hij zojuist heeft gekozen en de resterende periode van zijn oude Abonnementspakket gaat definitief verloren.

3.4.2. Betalingsvoorwaarden
De betaling gebeurt op het moment van het plaatsen van de bestelling. De Gebruiker heeft pas toegang tot een Product nadat hij de prijs van het Abonnement volledig heeft betaald.

3.4.2.1. Bankkaart

De betalingen kunnen worden uitgevoerd via bankkaart door middel van een beveiligde online betaling, aangeboden door de betaalprovider Stripe (www.stripe.com). Op het einde van de bestelprocedure worden aan de Gebruiker de volgende wijzen van betaling voorgesteld voor het afrekenen van diens aankopen:

• kredietkaart (Visa, MasterCard)


STANDAARD UITGEVERIJ behoudt zich het recht voor om de persoonlijke gegevens die de Gebruiker opgeeft te verifiëren en alle nodige maatregelen te nemen om te controleren of de persoon van wie de bankrekening wordt gedebiteerd tevens de persoon is die de bestelling heeft geplaatst. STANDAARD UITGEVERIJ kan de Gebruiker vragen om een identiteitsbewijs en/of een bankdocument voor te leggen. Het uitblijven van een reactie van de Gebruiker op een dergelijk verzoek binnen de 2 (twee) dagen vanaf de aanvraag door STANDAARD UITGEVERIJ leidt automatisch tot de annulering van de betreffende bestelling en dit zonder enige mogelijkheid tot betwisting achteraf.
De bankgegevens van de Gebruiker worden door de betaalprovider bijgehouden voor de automatische maandelijkse afrekeningen van het Abonnement.
Door het Abonnementsaanbod te accepteren, gaat de Gebruiker uitdrukkelijk akkoord dat de betaalprovider wordt gemachtigd om het bedrag van het Abonnement maandelijks automatisch af te schrijven.

3.4.2.2. Promotiecode

Als de Gebruiker in het bezit is van een promotiecode, biedt hem dit voordelen voor één of meerdere Producten. Hij moet de code invoeren op de Website in het winkelmandje, bij het veld “kortingscode” om van dit voordeel te kunnen genieten.

3.5. Bewijs

STANDAARD UITGEVERIJ bewaart de bestelbonnen en facturen op een veilig en duurzaam medium. De elektronische bestanden van STANDAARD UITGEVERIJ worden door de partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

IV. INHOUD

4.1 Gebruik van de inhoud

De digitale bestanden die op de App beschikbaar zijn, blijven eigendom van STRIPS.BE.
Om de Producten visueel weer te geven vanaf de App moet de Gebruiker de Algemene Voorwaarden eerst aanvaarden.
De Producten zijn werken beschermd door de nationale en internationale wetgeving voor auteursrechtelijk beschermd materiaal. Deze kunnen alleen worden weergegeven in een privésfeer en binnen de hierna aangegeven grenzen.

Elke betaling van een Abonnement op de Website geeft de Gebruiker toegang tot het digitale bestand van het/de Product (en) voor alle Toestellen die op de datum van betaling aanwezig waren en op de Website gedefinieerd zijn, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in punt 2.1 van deze Algemene Voorwaarden en op de Website.

De Gebruiker stemt ermee in om enige beveiliging op de digitale bestanden waarvan de Gebruiker de toegang heeft niet te omzeilen of te ondermijnen. STANDAARD UITGEVERIJ kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van het niet naleven van de wetten van een ander land waar de inhoud toegankelijk is.

4.2 Intellectuele eigendom

Alle elementen van de Website of de App, hetzij grafische elementen (de strips en de volledige grafische en visuele inhoud van de Website en App) hetzij de technische elementen (waaronder de software van het Toestel), worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere intellectuele en industriële eigendomsrechten.

STANDAARD UITGEVERIJ is de exclusieve houder van alle intellectuele eigendomsrechten en exploitatierechten van alle grafische en technische elementen van de Website en de App en elke reproductie, aanpassing, verspreiding of het gebruik, in welke hoedanigheid dan ook, en zelfs gedeeltelijk, van een van deze elementen van de Website of App, ongeacht of het grafische, visuele, auditieve of technische (waaronder software) elementen betreft, is ten strengste verboden en leidt tot vervolging van de auteur in kwestie.

Elke inkomende link naar de Website of de App is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van STANDAARD UITGEVERIJ en moet bij het eerste verzoek van STANDAARD UITGEVERIJ worden verwijderd.

V. AANSPRAKELIJKHEID


5.1 Algemeen

STANDAARD UITGEVERIJ kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog of zware fout van haarzelf of van één van haar werknemers. De aansprakelijkheid van STANDAARD UITGEVERIJ is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de Gebruiker heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals – maar niet beperkt tot – zakelijk verlies, inkomens- of winstderving, verlies of beschadiging van gegevens. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van STANDAARD UITGEVERIJ beperkt tot de totale prijs van de Abonnementen betaald door de betrokken Gebruiker.

5.2 Toegankelijkheid

De Gebruiker erkent op de hoogte te zijn van de beperkingen en grenzen van het internet. Onder deze omstandigheden is STANDAARD UITGEVERIJ in geen enkel geval aansprakelijk voor de toegangssnelheden tot de Website vanaf andere websites, de snelheden voor het openen en raadplegen van de pagina’s binnen de Website, de snelheden voor het visueel weergeven van de Producten, externe vertragingen, de schorsing of de ontoegankelijkheid van diensten die beschikbaar zijn vanaf de Website en frauduleus gebruik door derden van alle gegevens die op de Website ter beschikking zijn gesteld.

5.3 Veiligheid

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker, net zoals elke internetgebruiker, om zijn technische apparatuur tegen elke vorm van besmetting door virussen en/of poging tot inbraak te beschermen. STANDAARD UITGEVERIJ is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de dienst of andere ongewilde problemen.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de installatie, beheer en onderhoud van zijn technische apparatuur die nodig is om toegang te krijgen tot de Website of App. STANDAARD UITGEVERIJ is in geen enkel geval aansprakelijk wanneer de aangeboden diensten niet compatibel zijn of wanneer er zich problemen voordoen met bepaalde software, configuraties, besturingssystemen of apparatuur van de Gebruiker.

5.4 Gebruik

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor zijn gebruik van de Website en de App. STANDAARD UITGEVERIJ is aldus niet aansprakelijk voor elke handeling of gebruik dat gemaakt wordt van de Website die in overtreding is met de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van het individu en de persoonlijke levenssfeer, of in overtreding met de reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten, noch door de Gebruiker zelf noch door derden. Dus in geval waar de verantwoordelijkheid voor het feit van een niet-conform gebruik van de Website en de App en de diensten aangeboden door een Gebruiker bij STANDAARD UITGEVERIJ wordt gelegd, behoudt STANDAARD UITGEVERIJ zich het recht voor om zich te wenden tot de Gebruiker in kwestie.

Hyperlinks kunnen de Gebruiker naar andere websites sturen. STANDAARD UITGEVERIJ kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de inhoud van de andere websites de rechten van derden en, in het bijzonder, de geldende wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, schenden.

VI. PRIVACY BELEID


6.1 Voorwerp van dit privacybeleid

Wij hechten het grootste belang aan het beschermen van uw privacy en uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen in het kader van uw gebruik van de Website en/of App strips.be, voor welke doeleinden wij deze gebruiken en hoe we ze verwerken.

6.2 Contactgegevens Standaard Uitgeverij

De Website en App strips.be worden beheerd door Standaard Uitgeverij N.V. (hierna: “Standaard Uitgeverij”). De wijze waarop wij Persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving. De verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van uw Persoonsgegevens is Standaard Uitgeverij N.V., Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen, België (ondernemingsnummer 0426929860). Met vragen en opmerkingen over dit privacybeleid kan u contact opnemen per post of via volgend mailadres: klantenzorg@strips.be.

6.3 Definities

De terminologie zoals gebruikt in het Privacybeleid heeft de volgende betekenissen:

Gegevensbeschermingwetgeving (GDPR): a) Verordening (EU) 2016 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“AVG”), (b) nationale implementatiewetgeving en (c) eventuele wijzigingen aan of de vervanging van de voorgaande wetgeving, indien van toepassing.

Persoonsgegevens: alle informatie die in verband staat met geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen.
Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het doel en de middelen bepaalt voor een verwerking van persoonsgegevens. Vaak is dit de persoon die het initiatief neemt om persoonsgegevens te (laten) verzamelen en bij te houden, met de bedoeling die op een of andere manier te verwerken.

Verwerker: de natuurlijke of rechtspersoon die de persoonsgegevens van een verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking krijgt en deze gebruikt volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke, in functie van de doelstellingen van die laatste.

Website: de website www.strips.be

App: de app Strips.be

6.4 Persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Van alle bezoekers van de Website:

Technische informatie over:

 • het toestel dat u gebruikt, zoals uw IP adres, browser type, geografische locatie en besturingssysteem;
 • uw surfgedrag, zoals hoe lang u onze Website bezoekt.

Deze informatie wordt verzameld door gebruikmaking van cookies. Voor ons cookiebeleid op de Website, wordt u verwezen naar onze cookie policy.

Van de bezoekers van de Website die de contactpagina invullen:

Op de contactpagina ingevulde gegevens, en onze eventuele antwoorden op uw vragen.

Van de bezoekers van de Website die een account aanmaken:

Logingegevens: e-mailadres, wachtwoord

Profiel: profielnaam (van accounthouder en eventuele andere gebruikers van het account)

Per profiel: of het profiel toegang mag krijgen tot gevoelige content (geweld/bloot), wat wordt beslist door de accounthouder.

Contactgegevens: e-mailadres, voornaam (optioneel), achternaam (optioneel), geslacht (optioneel), geboortedatum (optioneel)

Betaalgegevens: betaalgegevens worden niet door ons verwerkt, maar wel door een betrouwbare betalingsprovider. De enige gegevens die we daarover hebben, is de aanduiding dat het abonnement door de accounthouder werd betaald.

Van de gebruikers van de App:

Logingegevens: e-mailadres, wachtwoord

Profiel: profielnaam (van accounthouder en eventuele andere gebruikers van het account)

Per profiel: of het profiel toegang mag krijgen tot gevoelige content (geweld/bloot)

Contactgegevens: e-mailadres, voornaam (optioneel), achternaam (optioneel), geslacht (optioneel), geboortedatum (optioneel)

De gekozen formule: een beperkte, gratis leesmogelijkheid op de App, dan wel een betalende abonnementsformule na aanmaak van een account op de Website door de gebruiker of de accounthouder onder wiens abonnement de gebruiker het gebruiksrecht verkrijgt

Technische informatie over:

 • het toestel dat u gebruikt, zoals uw type toestel, besturingssysteem en technisch ID

Uw leesgedrag:

 • welke albums u wanneer heeft gelezen, hoelang, en hoeveel pagina’s u heeft gelezen

Gekozen avatar

Deze technische informatie, alsook informatie over uw leesgedrag wordt verzameld door gebruikmaking van cookies of andere tracking mechanismes. Voor ons cookie- en tracking beleid op de App, wordt u verwezen naar onze cookie policy.

6.5 Doeleinden en juridische grondslag

Standaard Uitgeverij verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Gebruik van de diensten mogelijk maken: Indien u via de Website een betalend abonnement afsluit op de App, dan wel indien u gebruik maakt van de beperkte, gratis leesmogelijkheid op de App, verwerken we uw persoonsgegevens opdat u de diensten zou kunnen gebruiken, en wij onze betalingsverplichtingen t.a.v. de auteurs kunnen nakomen. De juridische grondslag voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met u, alsook de naleving van onze overeenkomsten met onze auteurs. We verwerken immers geaggregeerde informatie rond het leesgedrag van de gebruikers om onze auteurs proportionele auteursvergoedingen uit te betalen. Naast de naleving van onze contractuele verplichtingen jegens u en onze auteurs, is ook de naleving van onze wettelijke en boekhoudkundige verplichtingen een belangrijk doeleinde voor onze verwerking.

Analyseren en verbeteren van onze Website en App: Wij gebruiken uw persoonsgegevens, en in het bijzonder contactgegevens en technische informatie, tevens voor analysedoeleinden en om onze Website en App te optimaliseren en vernieuwen.

De juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is in dit geval het gerechtvaardigd belang van Standaard Uitgeverij. Gezien het beperkte gebruik dat van uw contactgegevens en technische informatie wordt gemaakt, menen wij dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden. Als u het daar niet mee eens bent, verzoeken wij u om onderstaand punt 8 over uw wettelijke privacyrechten te raadplegen.

Beantwoorden van uw vraag of klacht: Als u de contactpagina van de Website invult, verwerken we uw gegevens om te kunnen antwoorden op uw vraag of klacht en ter verbetering van onze producten en diensten.

De juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is in dit geval het gerechtvaardigd belang van Standaard Uitgeverij om uw verzoek te behandelen en daar gevolg aan te geven. Aangezien u het initiatief hebt genomen om uw verzoek via de contactpagina in te sturen (en wij veronderstellen dat u een antwoord wenst) en het beperkte gebruik dat van uw gegevens wordt gemaakt om u te antwoorden, menen wij dat de belangen van Standaard Uitgeverij zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden. Als u het daar niet mee eens bent, verzoeken wij u om onderstaand punt 8 over uw wettelijke privacyrechten te raadplegen.

Versturen direct marketing: Indien u te kennen geeft dat u direct marketing communicatie wilt ontvangen, zoals nieuwsbrieven of informatie over promoties, verwerken we uw gegevens om u die communicatie te kunnen bezorgen. De juridische grondslag hiervoor is de volgende:

 • Voor verwerkingsactiviteiten die algemeen als weinig indringend worden beschouwd zoals bv. met de gewone post verzonden promoties of nieuwsbrieven die wij via e-mail naar onze eigen klanten sturen, indien wij uw e-mailgegevens rechtstreeks van u hebben ontvangen in de context van een verkoop en wij ze uitsluitend gebruiken voor de promoties van eigen, vergelijkbare diensten en goederen van Standaard Uitgeverij, is de rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Standaard Uitgeverij om de verkoop te bevorderen, de relatie met de klanten te versterken en de klantentrouw te vergroten. Gelet op het weinig indringend karakter van deze verwerking (elke nieuwsbrief die u per e-mail wordt verzonden bevat een link waarmee u zich uit de nieuwbrief kunt uitschrijven), menen wij dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden. Als u het daar niet mee eens bent, verzoeken wij u om onderstaand punt 8 over uw wettelijke privacyrechten te raadplegen.
 • Voor marketinginitiatieven zoals telefonisch contact of voor nieuwsbrieven via e-mail die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, is de juridische grondslag uw toestemming.

Wij zullen uw toestemming vragen op het ogenblik dat wij uw persoonsgegevens ontvangen.

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken zoals uiteengezet in punt 8 hierna.

6.6 Ontvangers van persoonsgegevens

6.6.1 Uw persoonsgegevens zullen alleen door Standaard Uitgeverij of door Standaard Uitgeverij ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt binnen de EER (Europese Economische Ruimte).

6.6.2 Standaard Uitgeverij kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid, bijvoorbeeld technische dienstverleners. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Standaard Uitgeverij en wij dragen er zorg voor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Standaard Uitgeverij optreden als verwerker sluiten een verwerkersovereenkomst met Standaard Uitgeverij waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Standaard Uitgeverij.

6.6.3 Onverminderd artikel 6.6.2, is het mogelijk dat Standaard Uitgeverij haar onderneming, dochterondernemingen en/of diensten geheel of gedeeltelijk overdraagt (fusie, verkoop, reorganisatie) aan een derde partij. In dat geval zullen ook uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij.

6.6.4 Onverminderd artikel 6.6.2, is het mogelijk dat Standaard Uitgeverij genoodzaakt is uw contactgegevens te verwerken om onze rechten te vrijwaren in juridische procedures of andere geschillen.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden indien u de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van derden schendt, indien u de gebruiksvoorwaarden van de Website en/of App niet respecteert, indien uw gebruik een cybersecurity risico inhoudt voor de Website, App of onderliggende systemen of op enige wijze als illegaal kan worden aangemerkt (aanzetten tot haat of geweld, racisme, etc.).

Bovendien zal Standaard Uitgeverij in sommige gevallen uw contactgegevens moeten bekendmaken aan derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om redelijke verzoeken te vervullen van politie, gerechtelijke autoriteiten of andere overheidsinstanties.

6.7 Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het gerechtvaardigde en specifieke doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Standaard Uitgeverij stelt bewaartermijnen vast per doeleinde en categorie van gegevens:

 • Data die worden verwerkt om het gebruik van de diensten mogelijk te maken: zolang de diensten worden afgenomen, en tot twee jaar erna of voor de duurtijd voorzien in de wetgeving. Geaggregeerde informatie inzake leesgedrag kan langer worden bijgehouden dan de hiervoor voorziene duurtijd, maar is in dat geval niet meer terug te brengen tot individuele gebruikers.
 • Data die worden verwerkt om onze Website en App te analyseren en te verbeteren: maximaal 2 jaar.
 • Data die worden verwerkt om een vraag of klacht op het Contactformulier te beantwoorden: maximaal 2 jaar.
 • Data die worden verwerkt voor het doeleinde van direct marketing; zolang de betrokkene zich niet uitschrijft uit een nieuwsbrief, noch zijn toestemming intrekt.

Daarnaast bewaren we je persoonsgegevens indien we bij wet verplicht zijn en in dat geval enkel gedurende de termijnen zoals vastgelegd door de relevante wetgeving.

6.8 Uw rechten

6.8.1 Inzage en correctie

Als u een overzicht wilt van al uw persoonsgegevens die door Standaard Uitgeverij worden verwerkt, kunt u dit opvragen via klantenzorg@strips.be. Ook kunt u via dit e-mailadres vragen om wijziging of correctie van uw gegevens. Standaard Uitgeverij zal op dergelijke vragen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken, reageren.

6.8.2 Bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens als u hiervoor redenen heeft die met uw specifieke situatie verband houden. U kunt uw verzoek met vermelding van die redenen schriftelijk richten aan Standaard Uitgeverij nv, Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen of per e-mail via klantenzorg@strips.be.

In het bijzonder kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan Standaard Uitgeverij nv, Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen of per e-mail via klantenzorg@strips.be. In de e-mails die Standaard Uitgeverij stuurt, is een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruikmaakt, zal u dergelijke berichten niet meer ontvangen.

6.8.3 Verwijdering

Als u wilt dat Standaard Uitgeverij uw persoonsgegevens verwijdert, kunt u hierom vragen door een e-mail te sturen naar klantenzorg@strips.be. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door Standaard Uitgeverij worden bewaard, bijvoorbeeld indien er een wettelijke of contractuele verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

6.8.3 Beperking verwerking

Als u gegronde redenen heeft om een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die Standaard Uitgeverij verwerkt, betwist, of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Standaard Uitgeverij, kunt u te dien einde een e-mail sturen naar klantenzorg@strips.be.

6.8.4 Gegevensoverdraagbaarheid

Indien de verwerking van persoonsgegevens door Standaard Uitgeverij berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht te vragen de u betreffende persoonsgegevens die u aan Standaard Uitgeverij hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U kan hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar klantenzorg@strips.be.

6.8.5 Intrekken toestemming

Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

6.8.6 Klacht

Indien u een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door Standaard Uitgeverij, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

6.9 Wijzigingen aan Privacybeleid

Standaard Uitgeverij behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. Zorg ervoor dat u bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van het op dat moment geldende Privacybeleid.

VII. DIVERSE


7.1 Klantendienst

Voor vragen of problemen met betrekking tot het gebruik van de Website of App, ongeacht of het een verzoek om bijstand bij het gebruik van de dienst of een vraag over de facturering of levering van Producten betreft, is de klantendienst bereikbaar per e-mail naar het volgende adres: klantendienst@strips.be.

7.2 Deactivatie van de Gebruikersaccount

STANDAARD UITGEVERIJ behoudt zich het recht voor, om zonder rechterlijke tussenkomst, opzegging of vergoeding, de Gebruikersaccount van de Gebruiker in de volgende gevallen te deactiveren:

 • schending door de Gebruiker van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden;
 • niet-betaling door de Gebruiker van de verschuldigde bedragen;
 • handelingen in strijd met de belangen van STANDAARD UITGEVERIJ, in het bijzonder het hacken van bestanden en/of elk ander gedrag met als doel het illegaal gebruiken van de dienst STRIPS.BE en de inhoud van de Website of App; of
 • het verstrekken van valse informatie tijdens het aanmaken van de Gebruikersaccount.

De Gebruiker die zijn Gebruikersaccount wilt deactiveren, dient STANDAARD UITGEVERIJ hiervan op de hoogte te stellen door een aangetekende brief met ontvangstbewijs naar volgend adres te sturen: Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen. Een bewijs van identiteit dient toegevoegd te zijn aan de brief.

STANDAARD UITGEVERIJ gaat ermee akkoord om de Gebruikersaccount van de Gebruiker binnen een termijn van maximum 48 uur na het ontvangen van deze brief te deactiveren.

7.3 Toepasselijk recht en beslechting van geschillen

Deze Algemene Voorwaarden worden in alle bepalingen en onderdelen uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, de rechtsgeldigheid, de interpretatie, de rechtsgevolgen, de uitvoering of de beëindiging van de Algemene bepalingen en van de transacties aangegaan tussen de Gebruiker en STANDAARD UITGEVERIJ behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken met zetel in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

7.4 Ongeldigheid

In geval van ongeldigheid van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden zal deze clausule als ongeschreven worden beschouwd. Deze ongeldigheid zal geen afbreuk doen aan de geldigheid van de overige toepasselijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.